Danh sách người ủng hộ
Danh sách ủng hộ và hoạt động tháng 09/ 2020  9/2/2020 8:02:03 PM
Danh sách ủng hộ và hoạt động tháng 08/ 2020  8/3/2020 9:06:32 AM
Danh sách ủng hộ và hoạt động tháng 07/ 2020  7/10/2020 9:15:20 AM
Danh sách ủng hộ và hoạt động tháng 06/ 2020  6/8/2020 6:28:36 PM
Danh sách ủng hộ và hoạt động tháng 05/ 2020  5/3/2020 3:05:43 AM
Danh sách ủng hộ và hoạt động tháng 04/ 2020  4/5/2020 6:40:43 AM
Danh sách ủng hộ và hoạt động tháng 03/ 2020  3/10/2020 9:20:24 AM
Danh sách ủng hộ và hoạt động tháng 02/ 2020  2/6/2020 10:02:48 AM
Danh sách ủng hộ và hoạt động tháng 01/ 2020  1/9/2020 10:21:18 AM
Danh Sách Ủng Hộ và Hoạt Động Tháng 12/2019  12/3/2019 11:30:37 AM
Danh Sách Ủng Hộ và Hoạt Động Tháng 11/2019  11/1/2019 10:24:36 AM
Danh Sách Ủng Hộ và Hoạt Động Tháng 10/2019  10/3/2019 9:30:43 AM
Danh Sách Ủng Hộ và Hoạt Động Tháng 9/2018.  9/4/2018 10:34:11 AM
Danh Sách Ủng Hộ và Hoạt Động Tháng 8/2018  8/13/2018 6:09:26 AM
Danh Sách Ủng Hộ và Hoạt Động Tháng 7/2018  7/5/2018 8:17:33 AM
12

Thơ sưu tầm

Hoa đẹp hôm nay, mai sẽ tàn
Không gì vĩnh cửu ,để đeo mang
Phước nghiệp mới ,theo mình mãi mãi
Tạo phước đường tu ,sẽ vững vàng .

 

“Không có hạnh phúc nào bằng sự yên tĩnh của tâm hồn.”