DANH SÁCH ỦNG HỘ

**CHI PHÍ ĐI LĐĐƯỢC ANH EM TRONG NHÓM CHUNG TAY - TIN QUÝ V NG H ĐĐƯỢC TRÍCH VÀO QU Đ ĐI T THIN **

Tổng tháng 10/2019:

HUẾ

ĐÀ NẴNG

QUẢNG NAM

- 1.271.000VND

- 12.030 USD

- 13,977.000VND

- 10.505.000VND

- 1000 USD

 

* Tấm lòng vàng

STT

Họ và Tên

Số tiền

Địa chỉ

Ngày 

Nơi Chuyển

1 A/C Dí Lê 30 USD Ocala,FL 03/11/2019 Huế
2 A/C Cư Đoàn 150 USD Ocala,FL 03/11/2019 Huế
3 A/C Hằng Hoàng Lê 100 USD Miami,FL 03/11/2019 Huế
4 A/C Avalon Nails 50 USD Ocala,FL 03/11/2019 Huế
5 Evans Trương 50 USD Michigan 03/11/2019 Huế
6 A/C Sinh Evan Truong 30 USD JacksonVille 03/11/2019 Huế
7 A/C Quý KimAnh Nguyễn 100 USD Michigan 03/11/2019 Huế
8 A/C Dân Hằng 50 USD CHicago 03/11/2019 Huế
9

A/C Nhân Lý Nguyễn

Cô chú Tài Liên Nguyễn

50 USD

100 USD

Ocala,FL 06/11/2019 Huế 
10 A/C Hợp Luyến 200 USD Michigan 26/11/2019 Huế
           

 

* Chi tiền trong tháng 11/2019:

STT

Nội Dung

Khác

 

1

17/11/2019

Thăm Hoàn cảnh bác Đào Hữu Phước: 2.000.000VND

22/11/2019

Thăm hoàn cảnh anh Đỗ ĐÌnh Phước : 2.000.000VND

 

 

   
2

 

 

 

 

 

Danh sách tặng nấu cơm chưa phát ( Tính đến ngày 31/10/2019)

================================================

1/ A/C Nguyễn Nhân Lý ở mỹ 200$

2/ A/C dấu tên :2.000.000₫

3/ Một người dấu tên :150$

4/ A/C Lê Tuấn Đặng Chiểu (Michigan) 200$

5/ Gia Đình Bác Lê Tây Nguyễn Thị Xuân ở định hải 200$

6/ Gia đình Nguyễn Giáp Lê Thị Yên ở Miami 300$

7/ A/C Phạm Quang Nguyễn Thị Thừa ở Dallas 300$

8/ A/C Nguyễn Quốc -Lương Thị Nga ở Michigan 200$

9/ Gia đình Bác Văn Thị Phước ở Florida 4.500.000₫

================================================

DANH SÁCH SẼ PHÁT THEO THỨ TỰ 

================================================

 

 

 

   
3

 

   

* Số tiền còn lại của Tâm Duy Thiện:

 

STT

NGÀY

GHI CHÚ - THU

HUẾ                     

ĐÀ NẴNG        

QUẢNG NAM

 GHI CHÚ - CHI

0 1/11/2019  

- 1.271.000VND

- 12.030 USD

- 13,977.000VND

- 10.505.000VND

- 1000 USD

 
1 3/11/2019

1/ A/C Dí Lê: 30 USD

2/ A/C Cư Đoàn: 150 USD

3/ A/C Hằng Hoàng Lê: 100 USD

4/ A/C Avalon Nails: 50 USD

5/ Evans Trương: 50 USD

6/ A/C SInh EVan Trương: 30 USD

7/ A/C QUý KimAnh NGuyễn: 50 USD.

8/ A/C Dân Hằng: 50 USD.

9/

Tổng : 510USD

- 1.271.000VND

- 12.540 USD

- 13,977.000VND

- 10.505.000VND

- 1000 USD

 

2 4/11/2019  

-  22.401.000VND

- 11.540 USD

- 13,977.000VND

- 10.505.000VND

- 1000 USD

Đổi 1000 USD

= 23.130.000VND

Thăm Hoàn cảnh anh Huỳnh Cư:

2.000.000VND

Số tiền còn lại: 21.130.000VND

3 6/11/2019

1/ A/CNhân Lý Nguyễn:50UsD

2/ Cô chú Tài Liên Nguyễn: 100USD.

tổng :150$

-  19.401.000VND

- 11.690 USD

- 13,977.000VND

- 10.505.000VND

- 1000 USD

Giúp đỡ gia đình chị Hoàng Thi Hồng:

3.000.000VND

4 22/11/2019  

- 15.401.000VND

- 11.690 USD

- 13,977.000VND

- 10.505.000VND

- 1000 USD

17/11/2019

Thăm Hoàn cảnh bác Đào Hữu Phước: 2.000.000VND

22/11/2019

Thăm hoàn cảnh anh Đỗ ĐÌnh Phước : 2.000.000VND

Tổng chi: 4.000.000VND

5 26/11/2019 1/ Hợp Luyến : 200 USD

- 13 401.000VND

- 11.890USD

- 13,977.000VND

-10.505.000VND

1000 USD

1/Tặng hoàn cảnh Mệ Lê Thị Bơ : 2000.000VND

Link: http://tamduythien.com/tin-tuc-chi-tiet/61

 

 

 

 

Tamduythien

Thơ sưu tầm

Hoa đẹp hôm nay, mai sẽ tàn
Không gì vĩnh cửu ,để đeo mang
Phước nghiệp mới ,theo mình mãi mãi
Tạo phước đường tu ,sẽ vững vàng .

 

“Không có hạnh phúc nào bằng sự yên tĩnh của tâm hồn.”